Integritetspolicy

Kanozi Personuppgiftspolicy

Kanozi behandlar personuppgifter för affärsmässiga ändamål och enligt tillämpad lagstiftning. Denna personuppgiftspolicy beskriver hur Kanozi Arkitekter AB, org.nr.556474-0024, (’Kanozi’), behandlar dina personuppgifter. Kanozi kommer i alla lägen se till att personuppgifter behandlas på ett lagenligt och korrekt sätt. Nedan finner du hur vi behandlar dina personuppgifter:

Vem ansvarar för dina personuppgifter

Kanozi är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Vilka personer behandlar vi personuppgifter om?

Vi behandlar personuppgifter om följande kategorier av personer:

 • Besökare, dvs. den privatperson som besöker vår webbplats.
 • Nyhetsbrevsmottagare, dvs. den privatperson som vid besök på vår webbplats anmäler om att erhålla våra nyhetsbrev.
 • Kunder och samarbetspartners som köper eller ställer frågor om Kanozis tjänster.
 • Leverantörer, dvs. den privatperson som är företrädare för våra leverantörer.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

 • För dig som är besökare Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som besökare: – IP-nummer och information om din användning av Kanozis webbplats.
 • För dig som är nyhetsbrevsmottagare Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som nyhetsbrevsmottagare: E-postadress, samt IP-nummer och information om din användning av Kanozis webbplats.

Varför och enligt vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

 • För att kunna ingå och hantera avtal med dig som kund, samarbetspartner eller leverantör inhämtar och behandlar Kanozi personuppgifter tillhörande dig. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås. Om du inte lämnar dina ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att erbjuda våra tjänster eller i övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot dig. För det fall du är företrädare eller kontaktperson för en organisation som är kund, samarbetspartner eller leverantör till Kanozi är den lagliga grunden för vår behandling av personuppgifter om dig en intresseavvägning, dvs. att behandlingen är nödvändig för ett ändamål som rör vårt berättigade intresse av att upprätthålla och fullfölja våra åtaganden i avtalsrelationer. Om du inte lämnar dina personuppgifter är det inte säkert att vi kan fullgöra våra åtaganden mot organisationen.
 • Kanozi inhämtar och behandlar även personuppgifter tillhörande dig som besökare på vår webbplats, nyhetsbrevsmottagare, kund, samarbetspartner eller leverantör i syfte att kvalitetssäkra vår verksamhet, att kontakta dig och erbjuda samt marknadsföra våra tjänster till dig. Vi kan också komma att skicka relevanta marknadsföringserbjudanden till dig i form av bland annat nyhetsbrev, kampanjerbjudanden via sociala medier och e-post. Den lagliga grunden är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår verksamhet och möta dina behov, marknadsföra våra produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet mot bakgrund av de potentiella fördelar som marknadsföringen medför för dig. Du har dock rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring.
 • Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att Kanozi har en rättslig förpliktelse att fullfölja, exempelvis personuppgifter till följd av Kanozis bokföringsskyldighet eller andra skyldigheter som åvilar oss enligt lag.
 • Vid ingående av kundavtal kan parterna behöva komma överens om ytterligare personuppgiftsbehandling i särskilda projekt, exempelvis arbete med webbplatser, arbete på sociala medier, m.m. Separat information om personuppgiftsbehandlingen vid särskilda projekt kommer att ges och utformas individuellt för varje projekt.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

 • Kanozi lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs.
 • Kanozi sparar uppgifter om dig som kund, samarbetspartner eller leverantör så länge det finns ett aktivt avtal. Efter avtalsförhållandet har upphört sparar Kanozi personuppgifterna så länge ett rättsligt anspråk förs eller kan göras gällande i anledning av avtalet. Kanozi kan emellertid behöva lagra personuppgifterna även efter denna tidsperiod, bland annat för att administrera eventuella garantier, reklamationsfrister, för att följa lagkrav, hantera andra rättsliga krav som kan tänkas riktas mot Kanozi som ej härrör från något avtal eller för att marknadsföra tjänster och skicka erbjudanden som Kanozi bedömer kan vara av intresse för dig.
 • Kanozi sparar uppgifter om dig som besökare av vår webbplats och nyhetsbrevsmottagare tills du invänt mot behandlingen av dina personuppgifter. Invänder du mot behandlingen raderar Kanozi dina personuppgifter snarast möjligt.

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av tredje part. Det kan röra sig om koncernbolag, tjänsteleverantörer, juridiska rådgivare, revisorer, verksamhetskonsulter, myndigheter etc. Exempel på situationer när dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje part är när sådan åtgärd krävs med anledning av lag, tvist, myndighetsförfrågan eller beslut, efter egen begäran alternativt när det krävs för uppfyllelse av ett för Kanozi berättigat intresse. Kanozi förblir alltjämt personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som överlämnas, medan tredje part, beroende på omständigheterna, antingen blir självständigt personuppgiftsansvarig, med Kanozi gemensamt personuppgiftsansvarig eller Kanozis personuppgiftsbiträde.

Cookies för marknadsföring

Marknadsföringscookies används för att placera cookies på din enhet och visa relevant innehåll för dig som passar dina intressen. Dessa cookies kan placeras ut på vår webbplats av våra annonspartners eller oss för att bygga upp en profil av dina intressen och visa dig relevanta innehåll på våra och tredje parts webbplatser. För att kunna visa innehåll som passar dina intressen använder vi dina interaktioner tillsammans med personuppgifter som du ger oss på vår webbplats. För att presentera relevant innehåll på tredjepartswebbplatser delar vi dessa uppgifter och en kundidentifierare, såsom en krypterad e-postadress eller enhets-ID, med tredje parter, såsom annonsplattformar och sociala nätverk. För att säkerställa att innehållet är så relevant som möjligt för dig kan vi länka dessa data till de olika enheterna du använder.

Vad har du som registrerad för rättigheter?

Rätt till tillgång

Du har rätt att vända dig till Kanozi i egenskap av personuppgiftsansvarig och begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar, samt begära information om bland annat ändamålen med behandlingen och vilka som mottagit personuppgifterna. Kanozi kommer i egenskap av personuppgiftsansvarig att förse dig med kostnadsfri kopia på de personuppgifter som behandlas.

Rätt till rättelse och begränsning

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter rättade eller, under vissa förutsättningar begränsade. Om du anser att Kanozi behandlar personuppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga kan du kräva att få dessa rättade eller kompletterade.

Rätt till radering

Du har även rätt att få dina uppgifter raderade bland annat om de inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om behandlingen av dem baseras på samtycke och detta har återkallats. Det kan dock finnas lagkrav eller avtalsförhållande som gör att vi inte kan radera dina personuppgifter.

Rätt att invända

Som registrerad har du rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av intresseavvägning. Du som registrerad har även rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om dessa behandlas för direkt marknadsföring.

Rätt till dataportabilitet

Som registrerad har du rätt att få ut de personuppgifter som du tillhandahållit Kanozi som personuppgiftsansvarig och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Detta gäller dock under förutsättning att det är tekniskt möjligt och att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av avtal.

Rätt att lämna in klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss. Du har även rätt att ge in ett klagomål på vår personuppgiftsbehandling till:

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se

Ändringar av policyn

Kanozi förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna policy. Vid materiella ändringar i policyn eller om befintlig information ska behandlas på annat sätt än vad som anges i policyn, kommer Kanozi informera om detta på lämpligt sätt.

Kontakta Kanozi

Vid frågor eller vid andra önskemål avseende personuppgifter vänligen kontakta Kanozis kontaktperson avseende personuppgiftshantering:

Anna Eliasson
Kanozi, Järntorget 3
413 04 Göteborg
personuppgiftsombud@kanozi.se

Visselblåsarpolicy

Vi är måna om att ha ett öppet företagsklimat och göra rätt i det vi gör. I första hand är det till närmast chef eller HR man vänder sig till om det finns något man anser är fel eller bör ändras i företaget. Är ditt ärende av allvarligare missförhållanden, som faller under ärenden som kan visselblåsas om, är vi måna om att det ska finnas ett tryggt, säkert och anonymt sätt att rapportera om detta utan rädsla för repressalier. På Kanozi är direkta repressalier eller hot om repressalier inte tillåtet.

Vad kan jag visselblåsa?

För att skyddas av visselblåsarlagen ska den information som rapporteras angå allmänheten och informationen ska ha ett allmänintresse. Till allmänintresset hör överträdelse av lagar och andra föreskrifter, dock inte om det är bagatellartade förseelser eller överträdelser av rena formalia. Den som rapporterar är också skyddad när det gäller missförhållanden som gäller produktsäkerhet, offentlig upphandling, miljöskydd med mera. Även allvarliga överträdelser av interna regler och principer som uppförandekoder och liknande kan omfattas. Skyddet för en rapporterande person ska också gälla vid rapportering av information om överträdelser som omfattas av och räknas upp i EU:s visselblåsardirektiv. Det gäller exempelvis överträdelser mot EU:s finansiella intressen eller överträdelser som rör den inre marknaden. Hit hör till exempel konkurrensregler och bestämmelser om statligt stöd. Det är inte av allmänintresse att rapportera om sådant bara rör personligt missnöje med lön och anställningsvillkor.

Vem kan visselblåsa?

Anställda, tidigare anställda och praktikanter på Kanozi, arbetssökande samt våra kunder, underkonsulter och leverantörer.

Hur visselblåser jag?

Genom att följa nedan länk kan du rapportera ditt ärende. Det är en extern kanal som säkerställer din anonymitet. Du får svar på ditt ärende i portalen där du lägger ditt ärende. Du kan även rapportera in ditt ärende muntligen per telefon eller boka ett möte med HR.

Anmälan visselblåsning

Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om vad vi arbetar med, spännande nyheter och aktualiteter.

Genom att klicka på skicka godkänner du att vi använder din e-mail till utskick. Läs mer i vår integritetspolicy.