Älvtornet

  • År2015
  • BeställareJernhusen
  • Storlek19000 m2
  • OrtGöteborg
  • Arbetsgrupp/projektgruppJohan Casselbrant, Sara Panadero Antunez, Johan Sarnell, Ricardo Ibrahim, Despoina Papadopoulou, Anna Mitrolios, Irma Persson Käll, Gaby Andersson

Med sina 19 våningar och utsikt över både Nordre Älv och Göteborgsoperan, kommer Älvtornet rymma 23 000 kvadratmeter och byggs i Göteborgs nya stadsdel Region City som Jernhusen utvecklar. Den ska ligga i anslutning till Nils Ericson-terminalen och får därmed en naturlig koppling till Västlänken, stationen och Nils Erikssons terminalen.

Läget vid Göta älvs mynning är en historisk mötesplats sedan medeltiden och detta är utgångspunkten för hela idén om Region City – att utnyttja det idealiska kommunikationsläget och stärka området kring Göteborgs rese- och handelscentrum. Sammantaget skapar detta ett urbant mötesrum där detaljhandel, bostäder, arbete, service och kultur möts och skapar en helhet.

Konceptet till Region City bygger på idén om en enda volym, ett artificiellt berg, bestående av mindre delar. Inspirationen kommer från de höjder och kullar som finns runt omkring i Göteborg. Olika höjder, taklutningar och huskroppar är därmed delar av en större helhet och varje volym har tidigare definierats i Region Citys övergripande gestalningsprinciper. Utmaningen ligger i att skapa ett dynamiskt hus som samverkar med sin omgivning och sina grannar. Fasadens gestaltning bygger på övergången mellan material och hur de kan användas för att skapa byggnadens proportioner utifrån ögats perspektiv. En annan betydelsefull del av fasadens design var att inkludera solpaneler, då utrymmet för dessa på taket var mycket begränsat. Även medieskärmar behövde få en naturlig plats i fasadens design.

Kanozis team har ritat en byggnad som fångar läget vid älven till en unik fasadgestaltning där vattnets glittrande oregelbundenhet överförs i en fasadgestaltning som tar hänsyn till väderstreck och solinfall. I sockeln används klassiskt göteborgstegel importerat från tegelbruken i holland, precis som när Göteborgs äldsta delar skapades på 1600-talet. Älvtornets fasad består av tre olika vertikala element med glas, samt metall- och solpaneler. Proportionerna varierar på respektive fasad med solpaneler mot söder, öster och väster. Även de olika elementens placering varierar för att skapa en mjuk övergång av material i hörnen. Svartmålade glaspartier placeras i vissa delar för att ersätta solpanelerna och utnyttja oregelbundenhet i fasadens helhetsbild. Solpanelerna är vinklade för att passa byggnadens placering och förbättra effektiviteten. För att uppfylla hållbarhetskraven gällande energikonsumtion består fasaden av 30 procent glas och resterande 70 procent av stängda ytor. Älvtornet är en byggnad med smarta energilösningar och hög hållbarhet. Gällande tekniska kunskaper har Kanozi bidragit med bland annat expertis gällande fasadsystem och dess krav gällande hållbarhet, konstruktion och kundbehov.

Bilder: Tomorrow, Jernhusen